1992 Hyundai Elantra

1992 Hyundai Excel 3d

1992 Hyundai Excel 4d sedan

1992 Hyundai Scoupe

1992 Hyundai Sonata