1994 Hyundai Elantra

1994 Hyundai Excel 3d

1994 Hyundai Excel 4d sedan

1994 Hyundai Scoupe

1994 Hyundai Sonata